Hattie Morrison writes about
                                  

using this site: click an image to access material


hello
helo
I am here
rydw i yma
on your screen
ar eich sgrin
and in your ear
ac yn eich clust
I am on my screen
rydw i ar fy sgrin
and in my ear
ac yn fy nghlust
and the wind is clearly thin enough to let me get to you
ac mae'r gwynt yn amlwg yn ddigon tenau i adael
somehow on cables in the ether
imi gyrraedd atoch chi
net
net
catching wind of conversations and contributions to wikipedia pages and
dal gwynt o sgyrsiau a chyfraniadau i dudalennau wikipedia a
dashcam footage of roadrages
lluniau dashcam o ffyrdd
cacophony of the pregnant internet
cacophony y rhyngrwyd beichiog
insessant continuous resources
adnoddau di-baid parhaus


look out to the tree through a screen
edrychwch allan i'r goeden trwy sgrin
the metal and glass materialisation of a glossed eye
deunyddisatin metel a gwydr llygad wedi'i oleuo
blinkering
amrantu
buffering
byffro

you are standing in between a love story
rydych chi'n sefyll rhwng stori garu
two trees
dwy goeden
across from one another
ar draws oddi wrth ei gilydd
swaying
siglo
staying
aros
waiting for the other to make a move
aros i'r llall symud
waiting for the other to make a move
aros i'r llall symud
small talk
sgwrs fach
weather
tywydd
then
yna
together, alone on the street
gyda'n gilydd, ar ei ben ei hun ar y stryd
shedding skin 
croen
a trembling 
crynu


one is
un yw
daydreaming about uprooting for the other
breuddwydio am ddadwreiddio dros y llall
the other is
y llall yw
daydreaming about uprooting for the one
edrych yn ystod y dydd ynglŷn â dadwreiddio ar gyfer yr un


did you know that the empty is never empty?
oeddech chi'n gwybod nad yw'r gwag yn wag?


pixels shake in the wind
picsel yn ysgwyd yn y gwynt
          rub against each other
        rhwbiwch yn erbyn ei gilydd
  clouds cross fade
cymylau yn croesi pylu
  air splices
sblis aer

and with this, I bring you weather
a gyda hyn, dwi'n dod â thywydd atoch chi
you receive the message in time
rydych chi'n derbyn y neges mewn pryd
lagged with stilting breath like pot holes in cement
wedi llusgo ag anadl stilting fel tyllau pot mewn
the words drop at points
geiriau sment yn gollwng ar bwyntiau


this is a tree
coeden yw hon

this is a video of a tree
fideo o goeden yw hon

this is an edited video of a tree
fideo wedi'i olygu o goeden yw hon

this is a broadcasted edited video of a tree
mae hwn yn fideo wedi'i olygu wedi'i ddarlledu o goeden

the breathing is happening in real time
mae'r anadlu'n digwydd mewn amser real

there is a breathing in the wind
mae anadlu yn y gwynt

there is a breathing in this room
mae anadlu yn yr ystafell hon

there is a breathing in this screen
mae anadlu yn y sgrin hon

there is a breathing in your screen
mae anadlu yn eich sgrin

you are being connected to nature
rydych chi'n cael eich cysylltu â natur